έργα

Κτίριο κατοικιών στην Αθήνα

Ανακατασκευή, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και μετατροπή γραφείων σε κατοικίες

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΑΘΗΝΑ
2019


Περιγραφή Έργου

Εργασίες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές για την ανακατασκευή των ορόφων και την αλλαγή όψεων.


Πληροφορίες Έργου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Q Development Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Λεωχάρους, Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εργασίες ανακατασκευής
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2019-2020
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΟΝ Architects
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΟΝ Architects